Een huurder is een persoon of organisatie die aan de verhuurder geld betaalt voor het gebruik van een gebouw bv. een woning, een appartement of een handelszaak. De huurder betaalt hiervoor huur. Door middel van een huurovereenkomst worden de afspraken vastgelegd, waarbij de ene partij aan de andere partij een zaak ter beschikking stelt en daarvoor een vergoeding krijgt. Na afloop van de huurovereenkomst dient de zaak weer te worden teruggeven.

Het recht van voorkoop, of voorkooprecht is een wettelijk recht dat de houder ervan de mogelijkheid geeft om gronden of gebouwen die verkocht worden, bij voorrang aan te kopen.

Hij moet dit doen voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als de kandidaat-koper.

De Vlaamse overheid en de lokale overheden (provincies, gemeenten, intercommunales, ...) hebben in bepaalde gebieden een 'recht van voorkoop'. Hierdoor kunnen overheidsinstellingen hun taken van openbaar nut realiseren voor bijvoorbeeld natuurbehoud of ruimtelijke ordening.

In een gebied waar het voorkooprecht speelt, mag een eigenaar alleen verkopen nadat hij de begunstigden van het voorkooprecht de gelegenheid heeft gegeven hun recht uit te oefenen.
Het voorkooprecht wordt dus in de compromis vermeld en de notaris zal de verschillende instanties op de hoogte te brengen.

Pagina 2 van 2