Eigendomsrecht

Eigendomsrecht

Eigendom is het recht van een rechtssubject om over een zaak naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking uit te sluiten.

Deze zaak kan een voorwerp zijn (bijvoorbeeld een boek) maar in de vastgoedcontext is dit een stuk grond, of een (deel van) een gebouw.

Eigendom van een natuurlijke persoon heet particulier of privaat eigendom dit in tegenstelling tot de eigendom van de gemeenschap: gemeenschappelijk of collectief eigendom. Denk dan bijvoorbeeld aan de gemene delen van een appartementsgebouw.

De rechthebbende van de eigendom van een zaak wordt eigenaar genoemd.

Een eigenaar mag binnen bepaalde grenzen alles met zijn of haar zaak doen. Het houdt in de regel zelfs het recht in om de zaak te vernietigen. Echter, het staat de eigenaar niet vrij om een zaak te gebruiken op een wijze die strijdig is met de wet, met de rechten van anderen of op een wijze die "misbruik van bevoegdheid" oplevert.

In het dagelijks spraakgebruik wordt “bezit” vaak als synoniem van eigendom gebruikt. Het recht maakt hier echter duidelijk een onderscheid: bezit is slechts het feitelijk kunnen beschikken over een zaak — de zaak kan bijvoorbeeld ook geleend, gehuurd, gepacht of gestolen zijn.