Vergeet uw huur niet te indexeren

dinsdag, 05 juli 2016 11:57

De indexatie of indexering van de huurprijs is de periodieke aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud. In tegenstelling tot voorgaande jaren loont het als eigenaar nu wel de moeite om deze indexatie door te voeren.

Woninghuurovereenkomsten afgesloten na 28 februari 1991 mogen eenmaal per jaar worden geïndexeerd. De indexering of aanpassing mag ten vroegste gebeuren op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Bijvoorbeeld: de huurder mag in de woning vanaf 1 april 2012. 1 april is de jaarlijkse verjaardag van de huurovereenkomst.

Hoe vraag je de indexatie van de huurprijs aan? De indexatie van de huurprijs gebeurt niet automatisch. De verhuurder moet dit schriftelijk aan de huurder vragen.

Hoe bereken je de indexatie? De indexatie gebeurt steeds op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de gezondheidsprijzen. Een handige tool is de Huurcaclulator.

Advies nodig? Aarzel niet ons te contacteren.

Vorige week liet het Vlaams Huurdersplatform weten dat huurders met honden het steeds moeilijker hebben om een huurwoning te vinden. Maar kan een verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

Als men een huis of appartement huurt, ondertekent de huurder een contract. Door het contract te ondertekenen, geeft de huurder te kennen dat hij akkoord gaat met de voorwaarden. Als één van die voorwaarden is dat de huurder geen huisdieren mag houden, moet hij zich daar in principe aan houden. Toch is er in de rechtspraak een belangrijke evolutie in het voordeel van de huurder merkbaar op dit vlak.


Bepaalde rechtspraak stelt dat het houden van een huisdier wel degelijk een basisrecht uitmaakt dat niet zomaar contractueel kan worden ontnomen in het kader van een huurcontract. In deze rechtspraak wordt de link gelegd met artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (recht op een privéleven).
Daar tegenover staat dan weer het recht van de medebewoners in een appartementsgebouw op rust, alsook het recht om beschadiging of bevuiling van de gemene delen te vermijden.
"Goede huisvader"
Een rechter die moet oordelen in een bepaalde zaak zal sowieso altijd naar de concrete omstandigheden kijken: een huisdier dat geen overlast veroorzaakt is niet hetzelfde als een huisdier dat dat wel doet. Ook de plaats van het gehuurde goed (platteland versus stad) of de aard van het gehuurde goed kan een rol spelen bij de beoordeling.


In elk geval zal de huurder tot naleving gehouden zijn van artikel 1728, 1° van het Burgerlijk Wetboek dat stelt dat hij het gehuurde goed "als goede huisvader" dient te gebruiken.
Clausule in woninghuurovereenkomst
De woninghuurovereenkomst van domoXim voorziet in een genuanceerd artikel over huisdieren: deze zijn enkel toegelaten mits voorafgaande toestemming van de verhuurder die zich het recht voorbehoudt om op die toestemming terug te komen bij enige overlast

Wat is ABRA?

vrijdag, 18 december 2015 13:21

Om u nog meer en sneller kandidaat huurders of kopers voor te stellen, is domoXim nu als eerste vastgoedmakelaar in België ook officieel lid van ABRA (de vereniging van Belgische relocation bedrijven). 

Dit betekent dat we uw panden nu met nog meer visibiliteit kunnen aanbieden aan een zeer belangrijk marktsegment: de buitenlandse kaderleden en hun families die voor een aantal jaren, of langer, naar België verhuizen met behulp van relocation bedrijven. 

ABRA werd een tiental jaren geleden opgericht door onder meer Walter Vermeeren, bestuurder van domoXim Vastgoed, met als doel de bedrijven te verenigen die diensten leveren aan internationale kaderleden en hun werkgevers. ABRA telt vandaag meer dan 80 leden. 

Het belang van de visibiliteit van ABRA, en dus van uw panden, is vandaag nog belangrijker, gezien er door de economische crisis een duidelijke terugval is van het aantal expatriates, van de duur van hun verblijf en van de beschikbare budgetten. Dit verklaart de druk op de huurprijzen in dat segment, evenals de langere leegstand door het grotere aanbod.

domoXim blijft extra inspanningen leveren om uw panden aan deze kandidaten aan te bieden, en is vandaag duidelijk een marktleider in het aanbod voor expatriates. 

Wenst u meer info over ABRA? Ga dan naar www.abra-relocation.com. 

Wie betaalt welke schade in de huurwoning?

vrijdag, 18 december 2015 13:19

Vele eigenaars hebben geregeld vragen over wie welke herstellingskosten voor een verhuring moet betalen: de eigenaar of de huurder? Wat zijn nu de wettelijke voorschriften in dat verband? 

Voor de huurder geldt het principe van de “goede huisvader”: de huurder moet de woning op een correcte wijze onderhouden. Alle schade ten gevolge van eigen fout of ten gevolge van fout van bezoekers vallen ten laste van de huurder. Duidelijke voorbeelden zijn krassen in parket, geboorde gaatjes in badkamertegels, schade tijdens een verhuizing, verstopping van afvoerbuizen ten gevolge van niet normaal gebruik, schade ten gevolge van niet tegen vrieskou beschermde leidingen. 

Naast deze schade is de huurder ook verantwoordelijk voor huurherstellingen, ook als de huurder geen enkele fout maakte. Huurherstellingen zijn kleine herstellingen die moeten gebeuren aan de woning of het appartement, zoals bijvoorbeeld de herstelling van lekkende kranen of slecht werkende deursloten. 

De verhuurder daarentegen is verantwoordelijk voor herstellingen die nodig zijn ten gevolge van normale slijtage of overmacht. Onder overmacht kan de schade vallen ten gevolge van stormweer. Onder normale slijtage kan het vervangen van kamerbreed tapijt vallen na een voldoende lange gebruiksperiode. De verhuurder moet eveneens alle andere herstellingen behalve de huurherstellingen op zich nemen. 

Bij onenigheid over wie wat moet betalen, kan in laatste instantie steeds naar het vredegerecht gegaan worden. 

domoXim kan u een overzicht sturen met de belangrijkste voorbeelden van wat ten laste valt van de verhuurder of de huurder.

Door de recente wetgeving worden de eigenaars er nogmaals op gewezen dat de registratie van huurcontracten uitsluitend bestemd voor huisvesting in België bij wet verplicht is, en dit door de eigenaar/verhuurder. 

De mogelijke consequenties bij niet registratie van het huurcontract, of bij het niet correct registreren van een huurcontract, kunnen zeer zwaar zijn: het belangrijkste risico voor de verhuurder is dat de huurder zonder opzeg en zonder het betalen van een verbrekingsvergoeding het gehuurde pand kan verlaten indien een huurcontract (met een duur van meer dan 3 jaar) niet of niet correct werd geregistreerd. 

Hoe moet een huurcontract worden geregistreerd? 

1. De registratie moet door de verhuurder gebeuren, niet door de huurder. 

2. De registratie kan per post, per fax, per mail of ter plaatse op het bevoegde registratiekantoor. 

3. De registratie moet gebeuren binnen de twee maanden na ondertekening van het huurcontract. 

4. De plaatsbeschrijving moet eveneens mee geregistreerd worden.

5 De bijlagen van het huurcontract en het EPC kunnen eventueel ook mee verstuurd worden

 

Voor een aantal vrederechters wordt een onvolledige of te late registratie beschouwd als een ongeldige registratie, waardoor de huurder weer onmiddellijk en zonder vergoeding het pand kan verlaten. 

Ter info: de verplichting om huurcontracten te registreren geldt ook voor contracten korter dan 3 jaar. 

Ons advies: neem contact op met domoXim om de registratie van uw huurcontracten vlot en tijdig te laten verlopen. 

Is een rookmelder nu verplicht of niet?

vrijdag, 18 december 2015 13:12

Zoals u kan verwachten is het antwoord meervoudig in België. 

Voor Vlaanderen is de installatie verplicht voor nieuwbouw en voor alle verbouwingen waarvoor een vergunning werd aangevraagd, en dit vanaf 23 juni 2008. 

Voor Brussel zijn rookmelders verplicht voor huurwoningen en huurappartementen, en dit vanaf 1 juli 2005. Dus geen verplichting voor panden bewoond door de eigenaar. 

Voor Wallonië is een rookmelder verplicht voor alle woningen en appartementen, dus ook voor deze bewoond door de eigenaar en dit sedert 1 juli 2006. 

De rookmelder moet van het optische type zijn, met het juiste keurmerk. 

Zijn er sancties mogelijk? Hier bestaat nog geen historiek over. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat een huurder die schade (en deze kan zeer hoog zijn) zou lijden door het ontbreken van een rookdetector zich zowel strafrechtelijk als burgerlijk tegen de eigenaar kan keren. 

 Ons advies: het risico op zware materiële en lichamelijke schade door brand is zo groot, dat elke eigenaar er absoluut belang bij heeft rookmelders te plaatsen (prijs per rookmelder tussen 20 en 30 EUR).